I vinter har Finnish Vintage Drag racing Association etablerats! Väldigt spännande, och före midsommar körde man sin första tävling. Det blev succé och nu stiger vintage-temperaturen hos våra race-kolleger i Finland. Lycka till säger vi i SVDA!!

Vi fick ett mejl från Aki som varit med och dragit igång FVDA där han beskriver lite om starten och även bifogar bilder från första tävlingen.

Hur gör vi nu egentligen? Det vore ju otroligt kul om vi kunde mötas nånstans och köra både SVDA och FVDA. Visst, det är lång resa med färja och sånt, men det får ju inte hindra oss!!

På svenska:

Mitt intresse för dessa Vintage-racerbilar ökade först när jag deltog i SVDA-tävlingarna. Jag trodde att vi måste få det här också i Finland. Det fanns en något informerad situation och överraskande fanns en villig eller på annat sätt villig grupp i Finland. Jag undrade att dessa racerbilar måste ha ett syfte. Det var där idén kom ifrån.
 
Jag tror att FVDA har fått en bättre start än väntat.
I oktober 2020 organiserades en liten grupp och det beslutades att bilda Finlands Vintage Drag Racing Association. FVDA
Reglerna har upprättats i enlighet med NHRA- och SVDA-reglerna för att få en harmoniserad regelbok.
Efter att reglerna publicerades började intresset väcka här i Finland och medlemmar registrerade sig i klubben i en behaglig takt.
Den nuvarande situationen är berömvärd. FB-medlemmar cirka 800, klubbmedlemmar 85, racerbilar 42 varav fortfarande pågår. Den första tävlingen, som också var Finlands mästerskapstävling, där vi deltog som vår egen grupp. Loppet hölls på Motopark och vår grupp var den näst största med tio lopp. Vår marsch verkade vara en framgång. Det var många intresserade personer på tävlingarna och många frågor och tummen kom till oss. Efter loppet hörde vi att Motopark har haft så många åskådare för sista gången, någon gång på 90-talet, meddelade arrangören. Det har varit mycket irritation över Vintage Drag på de sociala medierna och det rapporteras att Drag Racing vinner popularitet i Finland. Trevligt om så verkligen är fallet. I salen hade många sagt att de bara skulle titta på Vintage Drag Race.
Jag tycker att det är bra att fortsätta med detta och det är fantastiskt att, såvitt jag vet, kommer det att finnas minst dubbelt så många konkurrenter nästa år.
Jag har också frågat om entusiasmen för SVDA-spelen och entusiasmen verkar hittas, det vill säga det skulle vara fantastiskt att se riktigt många konkurrenter i en god anda, njuta och ha kul.
 
- När Drag Racing var kul -

På engelska:

My interest in these Vintage racing cars only increased when I attended the SVDA races. I thought we need to get this in Finland as well. There was a slightly informed situation and, surprisingly, there was a willing or otherwise willing group in Finland. I was thinking that these racing cars must have a purpose. That's where the idea came from.
 
I think the FVDA has got off to a better start than expected.
In October 2020, a small group was organized and it was decided to establish the Finnish Vintage Drag racing Association. FVDA
The rules were drawn up in accordance with NHRA and SVDA rules in order to obtain a harmonized rule book.
After the rules were published, interest began to arouse here in Finland and members registered at the club at a comfortable pace.
The current situation is commendable. FB members approx. 800, Club members 85, Racing cars 42 of which are still in progress. The first competition, which was also the Finnish Championship competition, in which we participated as our own group. The race was held at Motopark and our group was the second largest with 10 races. Our march seemed to be a success. There were a lot of interested people at the competitors and a lot of questions and thumbs up came to us. After the race, we heard that Motopark has had so many spectators for the last time, sometime in the 90s, the organizer announced. There has been a lot of annoyance about Vintage Drag on social media and it is reported that it is increasing the popularity of Drag Racing in Finland. Nice if that's really the case. In the auditorium, many had said they would just watch the Vintage Drag Race.
I think it is good to continue with this and it is great that, to my knowledge, there will be at least twice as many competitors next year.
I have also asked about the enthusiasm for the SVDA games and the enthusiasm seems to be found i.e. it would be great to see a really lot of competitors in a good spirit, enjoy and have fun.
 
- When Drag Racing Was Fun -
 
Youtube:

 

Och här kommer ett gäng bilder:

 

 

Dela på Facebook: